ИНФOРMATOР O РAДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА

СТАТУТ ШКОЛЕ 2018

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2018 - 1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2018 - 2

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ 2019 - 1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ 2019 - 2

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ БР.5 2021

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ БР.6 2022

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ШКОЛЕ 2019

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ И УРЕЂЕЊУ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

ПРАВИЛНИК О ЖИВОТУ И РАДУ У ДОМУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 2019

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАСТУПИМА УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА И КОРИСНИКА УСЛУГА ДОМА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, КОРИСНИКА ДОМА, РОДИТЕЉА/ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА, НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА

ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

 РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2021.ГОДИНЕ

 ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2025.ГОДИНЕ

ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ