СТАТУТ ШКОЛЕ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 1

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

ПРАВИЛНИК О ЖИВОТУ И РАДУ У ДОМУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАСТУПИМА УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА И КОРИСНИКА УСЛУГА ДОМА

ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, КОРИСНИКА ДОМА, РОДИТЕЉА/ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА, НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/18. ГОДИНУ

ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2018/19. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ