ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009 и 32/2013)
Закон о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17)
Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
Закон о основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
Закон о средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 55/2013)
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009; 52/2011; 55/2013)
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009; 52/2011; 55/2012)
Правилник о упису у средњу школу („Сл. гласник РС“, бр. 82/2015; 41/2014)
Правилник о стручном усавршавању наставника („Сл. гласник РС“, бр. 13/2012; 31/2014)
Правилник о дозволи за рад наставника васпитача и стручних сарадника („Сл. гласник РС“, бр. 22/2005; 51/2008)
Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање („Сл. гласник РС“, бр. 72/2009)
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Правилник о календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/19. годину
Табеларни преглед календарa образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2018/2019. годину