Педагошко веће

Чланови већа:

Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
Дејан Ђорђевић, васпитач
Горан Николић, васпитач
Гордана Радуловић, васпитач
Ивана Гавриловић, васпитач
Ана Николић, васпитач
Јелена Белошевић, васпитач
Александра Вулић, васпитач-приправник
Стефан Петковић, васпитач на стручној пракси
Стефана Ракић Јевтић, васпитач на стручној пракси
Данијела Јовић, директор
Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

Надлежности већа:

1) стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитног рада установе;
2) предлаже и прати остваривање програма васпитног рада;
3) вреднује резултате рада васпитача и стручних сарадника;
4) прати и утврђује резултате рада ученика;
5) похваљује и награђује ученике;
6) одлучује по жалби на одлуку дисциплинске комисије;
7) решава друга стручна питања васпитног рада.