Потребна документација за упис у школску 2022/23. годину

•    Уверење о држављанству (оригинал или оверена фотокопија оригинала- не старије од 6 месеци)
•    Лекарско уверење о општој здравственој способности детета
•    Потврда о предшколској обуци (уколико дете уписује први разред)


Додатна документација коју је потребно приложити приликом уписа:
•    Фотокопија здравственог картона детета и картона вакцинација
•    Потврда о просеку прихода за оба родитеља / старатеља