Школски простор

МУЗИЧКА НАСТАВА


Кабинет за индивидуални рад и вежбање

Учионица за музичку наставуОПШТЕОБРАЗОВНА НАСТАВА


Учионица за општеобразовну наставу

Дигитална учионица

Хол школе

Камерна сала

Соба за пробе

Библиотека / Нототека / Медијатека

Наставничка канцеларија