Стручни актив за школско развојно планирање

Чланови стручног актива:

1. Ненад Милошевић, представник наставника музичке наставе и председник актива
2. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе 
3. Марина Ђорђевић, представник васпитача
4. Иван Танасковић, представник родитеља
5. Вања Црнобрња, представник ученика
6. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
7. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог


Надлежности стручног актива:

1) доприноси повезивању свих интересних група ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
2) доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој школе, код договора о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
3) доприноси утврђивању стања у Школи ипојединим областима њеног живота и рада, постиже консензус у области у које треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити;
4) доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
5) доприноси одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха , начину и вредновањупроцеса и исхода;
6) припрема нацрт развојног плана Школе.