Стручни тим за инклузивно образовање

Чланови стручног тима:

1. Драгутин Младеновић, представник наставника музичке наставе
2. Даница Гавриловић, представник наставника музичке наставе
3. Гордана Радуловић, представник педагошког већа
4. Драгослава Костандиновић, представник наставника општеобразовне наставе
5. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог

Надлежности тима:

1) предлаже све стручне одлуке у вези са ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање);
2) ствара услове потребне за реализацију ИОП-а и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а;
3) предлаже чланове ИОП тима.