Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима:

1. Горан Николић, представник васпитача и координатор тима
2. Данијела Јовић, директор школе
3. Драган Мирчић, представник наставника музичке наставе
4. Александра Вулић, представник васпитача
5. Ана Николић, представник наставника општеобразовне наставе
6. Мирјана Паунковић, секретар школе
7. Миодраг Јовановић, представник родитеља
8. Љубиша Поповић и Петра Липановић, представници ученика
9. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
10. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
11. Илија Најдановић, наставник практичне наставеНадлежности тима:

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.