Тим за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Чланови тима:

1. Горан Николић, представник васпитне службе и координатор тима
2. Драган Мирчић, представник наставника музичке наставе
3. Александра Вулић, васпитач-приправник
4. Ана Николић, представник наставника општеобразовне наставе
5. Мирјана Паунковић, секретар школе
6. Миодраг Јовановић, представник родитеља
7. Динка Миљковић, представник ученика
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
9. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог


Надлежности тима:

1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
8) води и чува документацију;
9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.