Ученички парламент

Чланови ученичког парламента:
7. разред
• Елена Богдановић
• Бојана Шеровић
• Динка Миљковић
8. разред
• Матија Спасојевић
• Урош Адамовић
• Марта Медан
9. разред
• Љубица Бићанин
• Петра Липановић
• Марија Божић
10. разред
• Нађа Младеновић
• Јована Ковачевић
• Ања Јанковић

"Слободњаци" (ученици који су завршили општеобразвону наставу):
• Мима Мајсторовић
• Петра Атанасијевић
• Вања Црнобрња

1. Председник парламента: Вања Црнобрња
2. Заменик председника: Љубица Бићанин
3. Записничар: Петра Атанасијевић
4. Чланови за учешће у раду Школског одбора: Вања Црнобрња, Петра Атанасијевић
5. Члан тима за самовредновање: Љубица Бићанин
6. Члан стручног актива за школско развојно планирање: Вања Црнобрња
7. Члан тима за обезбеђивање квалитета рада установе: Марта Медан
8. Члан тима за заштиту деце од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања: Динка Миљковић
9. Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Горан Миљковић, Дејан Ђорђевић


Надлежност парламента:

1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
школовање и о активностима ученичког парламента;
4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.