ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

Закон о раду
Закон о основама система образовања и васпитања
Закон о основном образовању и васпитању
Закон о средњем образовању и васпитању
Закон о ученичком и студентском стандарду
Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
Правилник о упису у средњу школу
Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика
Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја
Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање
Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2022/2023. годину