Стручни тим за инклузивно образовање

Чланови стручног тима:

1. Весна Андрејић, представник наставника општеобразовне наставе и координатор тима
2. Даница Гавриловић, представник наставника музичке наставе
3. Игор Васиљевић, представник наставника музичке наставе
4. Саша Маленовић, представник васпитача
5. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог

Надлежности тима:

1) предлаже све стручне одлуке у вези са ИОП-ом (које подноси директору или педагошком колегијуму на усвајање);
2) ствара услове потребне за реализацију ИОП-а и надгледа примену донесених одлука и ИОП-а;
3) предлаже чланове ИОП тима.