Педагошки колегијум

Чланови Педагошког колегијума

1. Данијела Јовић, директор
2. Зорана Првуловић Мирчић, помоћник директора
3. Милица Младеновић, председник Стручног већа за музичке предмете
4. Весна Антић, председник Стручног већа за општеобразовне предмете
5. Ирена Младеновић Милошевић, координатор Стручног актива за развој школског програма
6. Ненад Милошевић, координатор Стручног актива за школско развојно планирање
7. Зоран Гавриловић, координатор Тима за самовредновање
8. Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
9. Даница Гавриловић, наставник виолине
10. Горан Николић, васпитач
11. Јасна Милошевић Стојановић, стручни сарадник-психолог
12. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог


Надлежност Педагошког колегијума:

1) израђује свој годишњи план и програм рада;
2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
3) прати остваривање Школског програма;
4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
6) прати и утврђује резултате рада ученика;
7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;
9) доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима;
10) планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања,
11) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора кад:
- планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
- је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
- је одговоран за остваривање развојног плана Школе;
- сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
- пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
- организује и врши инструктивно;
- педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, и стручних сарадника.