svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  ПРАВНА АКТА ШКОЛЕ

  ИНФOРMATOР O РAДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЋУПРИЈА

  СТАТУТ ШКОЛЕ 2018

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2018 – 1

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 2018 – 2

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ 2019 – 1

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ 2019 – 2

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ БР.5 2021

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ БР.6 2022

  НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ

  ПРАВИЛНИК О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О РАДУ ШКОЛЕ 2019

  ПРАВИЛНИК О ТРОШКОВИМА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ СЛУЖБЕ И УРЕЂЕЊУ БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

  ПРАВИЛНИК О ЖИВОТУ И РАДУ У ДОМУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ИСПИТИМА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 2019

  ПРАВИЛНИК О ЈАВНИМ НАСТУПИМА УЧЕНИКА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ И НАГРАЂИВАЊУ УЧЕНИКА

  ПРАВИЛНИК О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ КОРИСНИКА УСЛУГА ДОМА

  ПРАВИЛНИК О ПРАВИМА, ОБАВЕЗАМА, ДИСЦИПЛИНСКОЈ И МАТЕРИЈАЛНОЈ ОДГОВОРНОСТИ УЧЕНИКА

  ПРАВИЛНИК О ПОНАШАЊУ УЧЕНИКА, КОРИСНИКА ДОМА, РОДИТЕЉА/ДРУГИХ ЗАКОНСКИХ ЗАСТУПНИКА, НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И ДРУГИХ ЗАПОСЛЕНИХ У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТАЛНОГ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА У ШКОЛИ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ

  ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ

  ПРАВИЛНИК О МЕРАМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА

  ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

  ПРАВИЛНИК О СЛУЖБЕНИМ ПУТОВАЊИМА ЗАПОСЛЕНИХ У ЗЕМЉИ И ИНОСТРАНСТВУ

  ПРАВИЛНИК О НАКНАДИ ПУТНИХ ТРОШКОВА

  ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ СТИЦАЊА И РАСПОДЕЛЕ СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

  ПРАВИЛНИК О ПОКЛОНИМА ЗАПОСЛЕНИХ

  ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

  ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

  ПОСЛОВНИК О РАДУ ШКОЛСКОГ ОДБОРА

  ПОСЛОВНИК О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

  ПОСЛОВНИК О РАДУ УЧЕНИЧКОГ ПАРЛАМЕНТА

  РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ПЕРИОД 2018-2021.ГОДИНЕ

   ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2020/21. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

  РАЗВОЈНИ ПЛАН ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2021-2025.ГОДИНЕ

  ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ – ИЗМЕНА 1

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ – ИЗМЕНА 2

  ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ ЛИЦА ЗАДУЖЕНОГ ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ

  ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА

  ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/23. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

  ПРИЛОЗИ – ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

  ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ДОМА ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2023/24. ГОДИНУ

  ЛЕТОПИС ШКОЛЕ ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023.ГОДИНУ

  ПЛАН МЕРА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂИВАЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

  ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ШКОЛЕ БР.8 2024