svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

  ЗАКОНИ И ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ

  Закон о раду
  Закон о основама система образовања и васпитања
  Закон о изменама и допунама Закона о основама система образовања и васпитања
  Закон о основном образовању и васпитању
  Закон о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању
  Закон о средњем образовању и васпитању
  Закон о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању
  Закон о ученичком и студентском стандарду
  Посебан колективни уговор за запослене у основним и средњим школама и домовима ученика
  Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и васпитању
  Правилник о оцењивању ученика у средњем образовању и васпитању
  Правилник о упису у средњу школу
  Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника
  Правилник о дозволи за рад наставника, васпитача и стручних сарадника
  Правилник о дозволи за рад васпитача, психолога и педагога у дому ученика
  Правилник о Стандардима компетенција за професију васпитача и његовог професионалног развоја
  Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље злостављање и занемаривање
  Посебни протокол за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
  Приручник за примену посебног протокола за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања и занемаривања у образовно-васпитним установама
  Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада
  Правилник o календару образовно-васпитног рада средњих школа за школску 2023/2024. годину