Стручно веће за музичке предмете

       


СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ

Уметнички руководилац: Драган Ђорђевић, професор виолончела

Председник стручног већа: Милица Младеновић, наставник виолине


Чланови стручног већа


Наставници виолине
Милица Младеновић
Божидар Радосављевић
Оливера Милић Хиршер
Даница Гавриловић
Драгутин Младеновић
Игор Васиљевић
Милош Чорлија


Наставници виоле
Милош Симић
Немања Живановић

Наставници виолончела
Божа Сарамандић
Невена Бусарац
Жељко Ивовић
Ели Крстева


Наставник контрабаса
Душан Здравковић


Наставници камерне музике
Милош Чорлија
Симонида Пешић
Душан Здравковић


Наставници читања с листа
Драган Мирчић
Милош Симић
Жељко Ивовић
Душан Здравковић


Клавирски сарадници
Зоран Гавриловић
Јована Николић
Радмила Стојановић
Даница Дујановић
Ненад Милошевић
Јелена Василијевић


Наставници упоредног клавира
Ненад Милошевић
Јелена Василијевић


Наставник Великог оркестра
Драган Мирчић


Наставник Средњег оркестра
Милош Чорлија


Наставник Малог оркестра
Жељко Ивовић


Наставник хора
Ирена Младеновић Милошевић

Наставници теоријских музичких предмета
Горан Миљковић
солфеђо, контрапункт, историја музике, музички облици, музички инструменти

Ирена Младеновић Милошевић
солфеђо

Дуња Савић
национална историја музике, теорија музике, хармонија

Организатор практичне наставе:
Ивана Ћирић


Надлежности стручног већа за музичке предмете:

1. распоређује ученике по класама;
2. разматра синхронизацију наставе, теоријских предмета, камерних састава, оркестара и упоредног клавира са инструменталном наставом;
3. организује интерне и јавне часове, како индивидуалне тако и у оквиру ансамбала;
4. доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих и дипломских испита;
5. усаглашава критеријуме за оцењивање ученика на испитима;
6. одабира ученике за интерне и јавне часове, представљање Школе на концертима и остваривање сарадње са Школама истог типа;
7. ради и друге послове предвиђене планом и програмом Школе.