Стручно веће за музичке предмете

     


СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ

Уметнички руководилац: Драган Ђорђевић, професор виолончела

Руководилац стручног већа: Милица Младеновић,  наставник виолине


Чланови стручног већа


Наставници виолине
Милица Младеновић
Божидар Радосављевић
Оливера Милић Хиршер
Даница Гавриловић
Драгутин Младеновић
Игор Васиљевић


Наставници виоле
Милош Симић
Немања Живановић

Наставници виолончела
Божа Сарамандић
Невена Бусарац
Жељко Ивовић
Ели Крстева


Наставници контрабаса
Александар Благојевић
Душан Здравковић


Наставници камерне музике
Драган Мирчић
Милош Чорлија


Наставници читања с листа
Драган Мирчић
Симонида Пешић
Милош Симић
Немања Живановић
Небојша Влаисављевић
Жељко Ивовић
Душан Здравковић


Клавирски сарадници
Зоран Гавриловић
Милица Пап
Јована Николић


Наставници упоредног клавира
Ненад Милошевић
Јелена Василијевић


Наставник Великог оркестра
Драган Мирчић

Наставник Малог оркестра
Жељко Ивовић

Наставник Оркестрића
Симонида Пешић

Наставник хора
Ирена Младеновић Милошевић

Наставници теоријских музичких предмета
Горан Миљковић
солфеђо, теорија музике, хармонија, контрапункт, музички облици

Ирена Младеновић Милошевић
солфеђо

Марија Илић
историја музике, национална историја музике, музички инструменти

Организатори практичне наставе:
Зорана Првуловић Мирчић, наставник виолончела
Ивана Ћирић, стручни сарадник

Наставници практичне наставе
Симонида Пешић
Небојша Влаисављевић

Надлежности стручног већа за музичке предмете:

1. распоређује ученике по класама;
2. разматра синхронизацију наставе, теоријских предмета, камерних састава, оркестара и упоредног клавира са инструменталном наставом;
3. организује интерне и јавне часове, како индивидуалне тако и у оквиру ансамбала;
4. доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих и дипломских испита;
5. усаглашава критеријуме за оцењивање ученика на испитима;
6. одабира ученике за интерне и јавне часове, представљање Школе на концертима и остваривање сарадње са Школама истог типа;
7. ради и друге послове предвиђене планом и програмом Школе.