Тим за самовредновање квалитета рада Школе

Чланови тима:

1. Зоран Гавриловић, представник наставника музичке наставе и координатор тима
2. Душан Здравковић, представник наставника музичке наставе
3. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе и представник стручног актива за школско развојно планирање
4. Жељко Ивовић, представник стручног актива за развој школског програма
5. Љубица Бићанин, ученик-представник Ученичког парламента
6. Саша Ђорђевић, представник родитеља
7. Ивана Ћирић, стручни  сарадник-психолог
8. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
9. Данијела Јовић, директор


Надлежности тима:

1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе;
2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
3) припрема Годишњи план самовредновања;
4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.