svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  КОНКУРС ЗА ДОМ – ученици из других средњих школа

  Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковима:

  – за прву расподелу –  од 12. до 22. јула 2022.године 

  – за преостала слободна места – од 25. до 29. августа 2022.године 

  Прелиминарна ранг листа биће истакнута на огласној табли и на сајту школе 27. јула 2022.године. 

  Коначна ранг листа биће истакнута на огласној табли и на сајту школе 30.августа 2022.године 

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА 

  Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву за конкурс,  подноси установи следећу конкурсну документацију (оригинална документа  или оверене фотокопије):

  – јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним  разредима – од 5. до 8. разреда и  уверење о обављеном завршном испиту) и потврду  о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у 1. разред  средње  школе),

  – сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике  који су уписани у 2, 3. или 4. разред средње школе),

  – уверење о приходима по члану породице од  1.1. до 31.3. текуће године,  издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где  његов родитељ, односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није  мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

  – диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се  налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства  просвете) у претходно завршеном разреду,

  – потврду о владању у установи – дому ученика током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно – дисциплинске мере (за ученике који су уписани у 2, 3. или 4.разред средње школе)

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на  конкурс неће се разматрати.

  Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем  здравственом стању, с назнаком да је здравствено способан за боравак у  установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених. 
  Пријава за конкурисање у дом – за ученике средњих школа