svg

Школа за музичке талентеАдреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја Телефон/Факс: 035/ 8472 344 Eлектрoнскa поштa: direktor@talenti.edu.rs administracija@talenti.edu.rs

  КОНКУРС ЗА ДОМ – ученици из других средњих школа

  Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:

  •           за прву расподелу – од 1. до 12 јула 2024. године,

  •           за преостала слободна места – од 26. до 28. августа 2024. године,

  •           за осетљиве друштвене групе, за оне који нису добили смештај у првој расподели – од 26. до 28. августа 2024. године.

  Прелиминарна ранг листа биће истакнута на огласној табли и на сајту школе 19.јула 2024.године.

  Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и на сајту школе 30.августа 2024.године.

  Број слободних места за ученице других средњих школа: 0
  Број слободних места за ученике других средњих школа: 10

  Ученици који према правилницима о наставном плану и програму стручних предмета средњег стручног образовања имају обавезу обављања професионалне праксе која се бројчано оцењује и улази у укупан просек оцене, обавезни су да се пријаве у првој расподели, а њихово рангирање обавиће се у другој расподели, када достављају сведочанства. Ученицима, који се не пријаве у периоду од 1. до 12. јула, неће се накнадно примати пријаве.

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну  документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

  •           јавне исправе о завршеној основној школи (сведочанства о завршеним разредима од V до VIII и уверење о обављеном завршном испиту)  и потврда о упису у средњу школу (за ученике који су уписани у I разред средње  школе),

  •           сведочанство о завршеном претходном разреду средње школе (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе),

  •           уверење о приходима по члану породице од 01.01-31.03. текуће године, издато од стране надлежног општинског органа из места пребивалишта где његов родитељ односно старатељ има пребивалиште (да пребивалиште није мењано шест месеци пре објављивања конкурса),

  •           диплому и друге награде са учешћа на такмичењима ученика, која се налазе у календару такмичења ученика (у организацији Министарства просвете) у претходно завршеном разреду,

  •           потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере (за ученике који су уписани у II, III или IV разред средње школе).

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

  Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

  Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана) и извод из матичне књиге рођених.

  Пријава за конкурисање у дом – за ученике средњих школа