svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  КОНКУРС ЗА ДОМ – ученици Школе за музичке таленте

  Пријављивање кандидата на конкурс обавиће се у следећим роковимa:

  • за прву расподелу – од 3. до 14 јула 2023. године
  • за преостала слободна места – од 24. до 28. августа 2023. године

  Прелиминарна ранг листа биће истакнута на огласној табли и на сајту школе 21.јула 2023.године.

  Коначна ранг листа биће објављена на огласној табли и на сајту школе 30.августа 2023.године.

  ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА

  Кандидат приликом пријављивања на конкурс, уз пријаву на конкурс, подноси установи следећу конкурсну  документацију (оригинална документа или оверене фотокопије):

  • сведочанство о завршеном претходном разреду (на општеобразовној и музичкој настави)
  • дипломе и награде са учешћа на такмичењима
  • потврду о владању у установи – дому ученика, током претходне школске године, односно награде и похвале за учешће у активностима и изречене васпитно-дисциплинске мере

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс, неће се разматрати.

  Кандидати који су поднели пријаву са потпуном конкурсном документацијом рангирају се према укупном броју бодова оствареним по свим основама које се вреднују за пријем у одговарајућу установу.

  Ученик приликом усељења у установу доставља лекарско уверење о општем здравственом стању, са назнаком да је здравствено способан за боравак у установама колективног смештаја (не старије од 15 дана).

  НАПОМЕНА:

  Пријаву попунити читко, штампаним словима, тачним и прецизним подацима.

  Неблаговремене, непотпуне и од неовлашћеног лица поднете пријаве на конкурс неће се разматрати. 

  Пријава за конкурисање ученика у дом – ученици Школе за музичке таленте