svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Педагошки колегијум

  Чланови Педагошког колегијума

  1. Данијела Јовић, директор и координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
  2. Жарко Боровина, помоћник директора, председник стручног већа за општеобразовне предмете и председник стручног актива за развој школског програма
  3. Марина Ђорђевић, координатор васпитне службе
  4. Ели Крстева, председник стручног већа за музичке предмете
  5. Сања Мијајловић, председник стручног актива за школско развојно планирање
  6. Данијела Дачић, координатор тима за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе
  7. Саша Маленовић, координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и координатор васпитне службе
  8. Стефана Ракић Јевтић, координатор стручног тима за инклузивно образовање
  9. Татјана Петровић, координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
  10. Александра Вулић, координатор тима за професионални развој и стручно усавршавање
  11. Ивана Ћирић, координатор тима за маркетинг и промоцију Школе

  Надлежност Педагошког колегијума:

  1) израђује свој годишњи план и програм рада;
  2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
  3) прати остваривање Школског програма;
  4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
  5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
  6) прати и утврђује резултате рада ученика;
  7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
  8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;
  9) доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима;
  10) планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања,
  11) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора кад:
  – планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
  – је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
  – је одговоран за остваривање развојног плана Школе;
  – сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
  – пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
  – организује и врши инструктивно;
  – педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, и стручних сарадника.