svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Педагошки колегијум

  Чланови Педагошког колегијума

  1. Данијела Јовић, директор и координатор тима за обезбеђивање квалитета и развој установе
  2. Марина Ђорђевић, помоћник директора
  3. Катарина Павловић, председник стручног већа за музичке предмете
  4. Жарко Боровина, председник стручног већа за општеобразовне предмете и председник стручног актива за развој школског програма
  5. Милица Миленковић, председник стручног актива за школско развојно планирање
  6. Ивана Ћирић, координатор тима за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе
  7. Горан Николић, координатор тима за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања и координатор васпитне службе
  8. Весна Андрејић, координатор стручног тима за инклузивно образовање
  9. Татјана Петровић, координатор тима за развој међупредметних компетенција и предузетништва
  10. Ели Крстева, координатор тима за професионални развој и стручно усавршавање
  11. Марија Костић, координатор тима за маркетинг и промоцију Школе

  Надлежност Педагошког колегијума:

  1) израђује свој годишњи план и програм рада;
  2) стара се о осигурању и унапређивању квалитета образовно-васпитног рада Школе;
  3) прати остваривање Школског програма;
  4) стара се о остваривању циљева и стандарда постигнућа;
  5) вреднује резултате рада наставника и стручних сарадника;
  6) прати и утврђује резултате рада ученика;
  7) предузима мере за јединствен и усклађен рад са ученицима у процесу образовања и васпитања;
  8) решава друга стручна питања образовно-васпитног рада;
  9) доноси индивидуални образовни план на предлог стручног тима за инклузивно образовање, односно тима за пружање додатне подршке ученицима;
  10) планира распоред одсуства наставника и стручног сарадника ради стручног усавршавања,
  11) разматра питања и даје мишљење у вези са пословима директора кад:
  – планира и организује остваривање програма образовања и васпитања и свих активности Школе;
  – је одговоран за обезбеђивање квалитета, самовредновање, стварање услова за спровођење спољашњег вредновања, остваривање стандарда постигнућа и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
  – је одговоран за остваривање развојног плана Школе;
  – сарађује са органима јединице локалне самоуправе, организацијама и удружењима;
  – пружа подршку у стварању амбијента за остваривање предузетничког образовања и предузетничких активности ученика;
  – организује и врши инструктивно;
  – педагошки увид и прати квалитет образовно-васпитног рада и педагошке праксе и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, и стручних сарадника.