svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Савет родитеља

  Чланови Савета родитеља:

  1. Зорана Настасијевић
  2. Владан Станковић
  3. Јелена Јанковић
  4. Маја Савић
  5. Горан Ивковић
  6. Горан Јовановић
  7. Јелена Добросављевић
  8. Срећко Ристовић
  9. Зорица Киш
  10. Далиборка Богдановић
  11. Соња Станковић

  Надлежност Савета родитеља:

  1) предлаже представнике родитеља, односно других законских заступника деце, односно ученика у орган управљања;
  2) предлаже свог представника у све обавезне тимове установе;
  3) учествује у предлагању изборних садржаја и у поступку избора уџбеника;
  4) разматра предлог школског програма, развојног плана, годишњег плана  рада;
  5) разматра извештаје о остваривању програма образовања и васпитања, развојног плана и годишњег плана школе, спољашњем вредновању, самовредновању, завршном испиту, резултатима националног и међународног тестирања и спровођење мера за обезбеђивање и унапређивање квалитета образовно-васпитног рада;
  6) разматра намену коришћења средстава од донација и од проширене делатности установе;
  7) предлаже органу управљања намену коришћења средстава остварених радом ученичке задруге и прикупљених од родитеља, односно другог законског заступника;
  8) разматра и прати услове за рад установе, услове за одрастање и учење, безбедност и заштиту деце и ученика;
  9) учествује у поступку прописивања мера из члана 108. Закона;
  10) даје сагласност на програм и организовање екскурзије, односно програме наставе у природи и разматра извештај о њиховом остваривању;
  11) предлаже представника и његовог заменика за општински савет родитеља;
  12) разматра и друга питања утврђена статутом.