svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Школски одбор

  Чланови Школског одбора

  Школски одбор има девет чланова у Школи за музичке таленте Ћуприја.
  Три члана из реда запослених:
  1. Весна Тирменштајн, председник ШО
  2. Горан Николић
  3. Ирена Младеновић Милошевић

  Три члана – представника родитеља:
  1. Јелена Добросављевић
  2. Рената Комленић
  3. Снежана Марковић

  Два члана са ФМУ:
  1. Ивана Аћимовски Жикић
  2. Љубомир Милановић

  Један члан из локалне самоуправе
  1. Предраг Стојадиновић

  Седницама ШО присуствују и учествују у његовом раду без права одлучивања чланови Ученичког парламента:
  1. Бојана Шеровић
  2. Елена Богдановић

  Представник синдиката у ШЗМТ:
  1. Весна Андрејић – Синдикат „ Независност“
  2. Дејан Ђорђевић – Синдикат образовања
  Седницама присуствују и директор и секретар (записничар), а и друга лица као известиоци по појединим тачкама дневног реда.

  Надлежности Школског одбора:

  1) доноси статут, правила понашања у установи и друге опште акте и даје сагласност на акт о организацији и систематизацији послова;
  2) доноси предшколски, школски, односно васпитни програм, развојни план, годишњи план рада, усваја извештаје о њиховом остваривању,вредновању и самовредновању;
  3) утврђује предлог финансијског плана за припрему буџета Републике Србије;
  4) доноси финансијски план установе, у складу са законом;
  5) усваја извештај о пословању, годишњи обрачун и извештај о извођењу екскурзија, односно наставе у природи;
  6) расписује конкурс за избор директора установе;
  7) даје мишљење и предлаже министру избор директораустанове;
  8) закључује са директором установе уговор из члана 124. став 1. Закона;
  9) одлучује о правима и обавезама директора установе;
  10) доноси одлуку о проширењу делатности установе;
  11) разматра поштовање општих принципа, остваривање циљева образовања и васпитања и стандарда постигнућа и предузима мере за  побољшање услова рада и остваривање образовно-васпитног рада;
  12) доноси план стручног усавршавања запослених и усваја извештај о његовом остваривању;
  13) одлучује по жалби на решење директора;
  14) обавља и друге послове у складу са законом, актом о оснивању и
  статутом.