svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручни актив за развој школског програма

  Чланови стручног актива:

  1. Жарко Боровина, помоћник директора у школи и председник актива
  2. Марина Ђорђевић, помоћник директора у дому
  3. Горан Миљковић, представник наставника музичке наставе
  4. Жељко Ивовић, представник наставника музичке наставе
  5 Даца Стевановић, представник наставника општеобразовне наставе
  6. Јелена Добросављевић, представник родитеља
  7. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

  Надлежности актива:

  1) обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
  2) учествује у изради Школског програма;
  3) процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
  4) учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
  5) утврђује посебне програме ,садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
  6) прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
  7) обавља и друге послове по налогу директора.