svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручни актив за развој школског програма

  Чланови стручног актива:

  1. Жарко Боровина, представник наставника општеобразовне наставе и председник актива
  2. Горан Миљковић, представник наставника музичке наставе
  3. Жељко Ивовић, представник наставника музичке наставе
  4. Даца Стевановић, представник наставника општеобразовне наставе
  5. Јелена Добросављевић, представник родитеља
  6. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

  Надлежности актива:

  1) обезбеђује самосталност и флексибилност наставника у приступу наставном процесу и доношењу професионалних одлука у складу са законом;
  2) учествује у изради Школског програма;
  3) процењује и вреднује постигнуте резултате у односу на дефинисане задатке и опште и посебне стандарде знања;
  4) учествује у унапређењу школског програма руководећи се резултатима процеса евалуације и властите процене своје образовне праксе;
  5) утврђује посебне програме ,садржаје и активности (пројекат Школе) којима Школа пружа могућности да ученици додатно унапреде своје знање, задовоље интересе, интересовања и потребе;
  6) прати потребе и могућности локалне заједнице као и конкретне услове рада школе;
  7) обавља и друге послове по налогу директора.