svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручни актив за школско развојно планирање

  Чланови стручног актива:

  1. Сања Мијајловић, представник васпитача и председник актива
  2. Данијела Јовић, директор
  3. Илија Најдановић, наставник практичне наставе
  4. Ирена Младеновић Милошевић, представник наставника музичке наставе
  5. Иван Јовановић, представник родитеља
  6. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
  7. Предраг Стојадиновић, представник ЈЛС
  8. Дуња Ненадовић, представник ученичког парламента

  Надлежности стручног актива:

  1) доприноси повезивању свих интересних група ради стварања услова за њихово даље учешће у развојном планирању;
  2) доприноси успостављању партнерских односа између Школе и саветника за развој школе, код договора о даљој сарадњи што подразумева утврђивање конкретних обавеза и одговорности обе стране;
  3) доприноси утврђивању стања у Школи ипојединим областима њеног живота и рада, постиже консензус у области у које треба увести промене и одређује шта је то на чему треба радити;
  4) доприноси одлучивању о циљевима и приоритетима развоја Школе;
  5) доприноси одређивању задатака и изради временског плана активности, критеријума успеха , начину и вредновањупроцеса и исхода;
  6) припрема нацрт развојног плана Школе.