svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Стручно веће за музичке предмете

  СТРУЧНО ВЕЋЕ ЗА МУЗИЧКЕ ПРЕДМЕТЕ

  Председник стручног већа: Ели Крстева, наставник виолончела
  Заменик председника: Жељко Ивовић, наставник виолончела
  Записничар: Сања Миленковић, наставник упоредног клавира

  Чланови стручног већа

  Наставници виолине
  Милица Младеновић
  Божидар Радосављевић
  Оливера Милић Хиршер
  Даница Гавриловић
  Драгутин Младеновић
  Катарина Павловић

  Наставници виоле
  Милош Симић
  Немања Живановић

  Наставници виолончела
  Ели Крстева
  Стефан Гавриловић

  Наставник контрабаса
  Душан Здравковић

  Наставници камерне музике
  Драган Мирчић
  Жељко Ивовић

  Наставници читања с листа
  Драган Мирчић
  Даница Гавриловић
  Немања Живановић
  Жељко Ивовић
  Душан Здравковић

  Клавирски сарадници
  Зоран Гавриловић
  Јована Николић
  Катарина Николић

  Наставници упоредног клавира
  Ненад Милошевић
  Сања Миленковић

  Наставник Великог оркестра
  Драган Мирчић

  Наставник Малог оркестра
  Жељко Ивовић

  Наставници теоријских музичких предмета
  Горан Миљковић
  теорија музике, музички облици, контрапункт, хармонија

  Ирена Младеновић Милошевић
  солфеђо

  Ксенија Милошевић
  историја музике са упознавањем музичке литературе, национална историја музике, солфеђо, музички инструменти, хор

   Наставник практичне наставе
  Зорана Првуловић Мирчић


  Организатор практичне наставе

  Зорана Првуловић Мирчић

  Надлежности стручног већа за музичке предмете:

  1. распоређује ученике по класама;
  2. разматра синхронизацију наставе, теоријских предмета, камерних састава, оркестара и упоредног клавира са инструменталном наставом;
  3. организује интерне и јавне часове, како индивидуалне тако и у оквиру ансамбала;
  4. доноси годишњи програм полагања колоквијума, пријемних, годишњих и дипломских испита;
  5. усаглашава критеријуме за оцењивање ученика на испитима;
  6. одабира ученике за интерне и јавне часове, представљање Школе на концертима и остваривање сарадње са Школама истог типа;
  7. ради и друге послове предвиђене планом и програмом Школе.