svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе

  Чланови тима:

  1. Данијела Јовић, директор школе и координатор тима
  2. Марина Ђорђевић, помоћник директора
  3. Зорана Првуловић Мирчић, организатор практичне наставе
  4. Мирјана Паунковић, секретар
  5. Весна Антић, представник наставника општеобразовне наставе
  6. Милица Младеновић, представник наставника музичке наставе
  7. Оливера Ђокић, представник родитеља
  8. Марта Медан, представник ученика
  9. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог

  Надлежности тима:

  1) учествује у изради аката који се односе на обезбеђивање квалитета и развој Школе;
  2) израђује пројекте који су у вези са обезбеђивањем квалитета и развој Школе;
  3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
  4) учествује у обезбеђивању услова за обезбеђивање квалитета и развој Школе;
  5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.