svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништва

  Чланови тима:

  1. Татјана Петровић, координатор, представник наставника општеобразовне наставе
  2. Ана Николић, представник наставника општеобразовне наставе
  3. Ксенија Милошевић, представник наставника музичке наставе
  4. Сања Миленковић, представник наставника музичке наставе
  5. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник – психолог
  6. Сања Мијајловић, представник васпитача
  7. Нађа Комленић, представник ученичког парламента

  Надлежности тима:

  1) учествује у изради аката који се односе на развој међупредметних компетенција и предузетништва;
  2) израђује пројекте који су у вези са међупредметним компетенцијама и предузетништвом;
  3) прати примену одредаба прописа, Статута и других општих аката Школе чија је примена важна за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
  4) учестврује у обезбеђивању услова за развој међупредметних компетенција и предузетништва;
  5) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.