svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за самовредновање и вредновање квалитета рада Школе

  Чланови тима:

  1. Данијела Дачић, представник наставника општеобразовне наставе и координатор тима
  2. Данијела Јовић, директор
  3. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
  4. Катарина Николић, представник наставника музичке наставе
  5. Горан Миљковић, представник родитеља
  6. Елена Богдановић, представник ученичког парламента

  Надлежности тима:

  1) организује и координира самовредновање квалитета рада Школе;
  2) обезбеђује услове за спровођење самовредновања;
  3) припрема Годишњи план самовредновања;
  4) прикупља и обрађује податке везане за предмет самовредновања и врши анализу квалитета предмета самовредновања на основу обрађених података;
  5) након извршеног самовредновања сачињава извештај о самовредновању;
  6) сарађује с органима Школе и другим субјектима у Школи и ван Школе на испуњавању задатака из своје надлежности.