svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Тим за заштиту ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

  Чланови тима:

  1. Саша Маленовић, представник васпитача и координатор тима
  2. Данијела Јовић, директор школе
  3. Горан Николић,представник васпитача
  4. Марина Ђорђевић, помоћник директора
  5. Мирјана Паунковић, секретар школе
  6. Данијела Јовановић, представник родитеља
  7. Милош Симић, представник наставника музичке наставе
  8. Марија Петровић Боровина, представник наставника општеобразовне наставе
  9. Нађа Комленић и Даница Вукелић, представници ученика
  10. Јасна М. Стојановић, стручни сарадник-психолог
  11. Ивана Ћирић, стручни сарадник-психолог
  12. Ђорђе Мацакања, референт за безбедност и заштиту на раду

  Надлежности тима:

  1) припрема план и програм заштите од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања,
  2) информише ученике, запослене и родитеље о планираним активностима и могућности тражења подршке и помоћи од Тима за заштиту;
  3) учествује у обукама и пројектима за развијање компетенција потребних за превенцију дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  4) предлаже мере за превенцију и заштиту, организује консултације и учествује у процени ризика и доношењу одлука о поступцима у случајевима сумње или дешавања дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  5) укључује родитеље у превентивне и интервентне мере и активности;
  6) прати и процењује ефекте предузетих мера за заштиту ученика и даје одговарајуће предлоге директору;
  7) сарађује са стручњацима из других надлежних органа, организација, служби и медија ради свеобухватне заштите ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања;
  8) води и чува документацију;
  9) извештава стручне органе Школе и Школски одбор о питањима из своје надлежности.