svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Ученички парламент

  Чланови ученичког парламента:

  6. разред – Лена Зорић, Искра Тодоровић, Даница Вукелић;

  7. разред – Даница Ковачевић, Ивана Шеровић, Ања Мишковић;

  8. разред – Теона Јовановић, Нађа Комленић, Наталија Урошевић;

  9. разред – Дарија Срејић, Миодраг Вукајловић, Елена Богдановић;

  10. разред – Ања Петковић, Марта Медан, Мина Станковић.

  Председник парламента: Дарија Срејић

  Заменик председника: Марта Медан

  Записничар: Мина Станковић

  Чланови за учешће у раду Школског одбора: Мина Станковић, Дарија Срејић

  Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Катаринa Павловић и Сања Мијајловић

  Стручни актив за школско развојно планирање: Даница Ковачевић

  Тим за самовредновање: Елена Богдановић

  Тим за заштиту ученика од ДНЗЗ: Нађа Комленић, Даница Вукелић

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Марта Медан

  Тим за развој међупредметних компетенција: Теона Јовановић

  Надлежност парламента:

  1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
  такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
  школовање и о активностима ученичког парламента;
  4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.