svg

Школа за музичке таленте
Адреса: Стевана Сремца бр.2, 35230 Ћуприја
Телефон/Факс: 035/ 8472 344
Eлектрoнскa поштa:
direktor@talenti.edu.rs
administracija@talenti.edu.rs

  Ученички парламент

  Чланови ученичког парламента:

  6. разред – Јелена Трипковић, Михајло Јовановић, Тара Јовановић;
  7. разред – Лена Зорић, Искра Тодоровић, Александра Ђокић;
  8. разред – Даница Ковачевић, Ариф Кобилић, Николина Вучковић;
  9. разред – Теона Јовановић, Нађа Комленић, Наталија Урошевић;
  10. разред – Бојана Шеровић, Миодраг Вукајловић, Елена Богдановић;

  Председник парламента: Бојана Шеровић

  Заменик председника: Елена Богдановић

  Записничар: Наталија Урошевић

  Чланови за учешће у раду Школског одбора: Бојана Шеровић и Елена Богдановић

  Чланови из реда запослених који ће учествовати у раду парламента: Зорана Првуловић Мирчић, Ивана Ћирић и Горан Миљковић

  Стручни актив за школско развојно планирање: Даница Ковачевић

  Тим за самовредновање: Елена Богдановић

  Тим за заштиту ученика од ДНЗЗ: Теона Јовановић, Ариф Кобилић

  Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе: Бојана Шеровић

  Тим за развој међупредметних компетенција: Нађа Комленић

  Надлежност парламента:

  1) давања мишљења и предлога стручним органима, школском одбору, савету родитеља и директору о: правилима понашања у школи, мерама безбедности ученика, годишњем плану рада, школском развојном плану, школском програму, начину уређивања школског простора, избору уџбеника, слободним активностима, учешћу на спортским и другим
  такмичењима и организацији свих манифестација ученика у школи и ван ње и другим питањима од значаја за њихово образовање;
  2) разматрања односа и сарадње ученика и наставника, васпитача или стручног сарадника и атмосфере у школи;
  3) обавештавања ученика о питањима од посебног значаја за њихово
  школовање и о активностима ученичког парламента;
  4) активног учешћа у процесу планирања развоја школе и у самовредновању школе;
  5) предлагања чланова стручног актива за развојно планирање и тима за превенцију вршњачког насиља из реда ученика.